Privacy Policy Pool Opleiding & Werk Logisticity.brussels

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze Privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over Uw rechten als betrokkene en over de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Logisticity.brussels wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Artikel 1 – Definities 

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Pool Opleiding & Werk Logisticity.brussels en de partners die het samenstellen, Gerijstraat 21-23 1190 Brussel. 
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website. 
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die U als persoon of bedrijf kunnen identificeren (direct of indirect). 
 • “Website” heeft betrekking op https://logisticity.brussels alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze Privacy disclaimer. 
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht. 
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken. 

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief Persoonsgegevens) verzamelen wij over u?

 • Informatie die U aan Ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die U invult of op een andere manier aan Ons verstrekt. U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties: 
 • Wanneer U het contactformulier op de website invult verzamelen we Uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam zodat we u informatie en servicevoorstellen kunnen doorsturen. 
 • Automatische informatie: wanneer U Onze website bezoekt of een nieuwsbrief van Ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken die u naar eigen behoefte kunt beheren. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij U door naar Onze cookie policy. 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als U Ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze confidentieel behandeld en opgenomen in Onze databank met als doel: 

 • Het correcte beheer van uw persoonsgegevens. 
 • De kwaliteit van Onze diensten te verbeteren en het beste antwoord op uw noden te vinden. 
 • U te informeren in verband met de diensten die Wij aanbieden. 

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw persoonsgegevens zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

Wanneer U zich connecteerd op onze website bewaren wij Uw persoonsgegevens zolang U zich niet uitschrijft.

Wanneer U het contact-formulier op de website invult, bewaren wij Uw persoonsgegevens zolang u u niet uitschrijft.

Artikel 5 – Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang:

Betrokkenen hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van diens persoonsgegevens maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens:

Betrokkenen hebben steeds het recht om verbetering, aanvulling of het verwijderen van diens persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer betrokkenen zich beroepen op dit recht kan dit als gevolg hebben dat het niet langer mogelijk zal zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken, waarvoor de verwerking noodzakelijk is.

Recht van bezwaar tegen de verwerking:

Betrokkenen beschikken eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Zij kunnen zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast hebben betrokkenen steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door de Verwerkingsverantwoordelijke (zie artikel 11 om te bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijk is) te contacteren. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van Logisticity.brussels die essentieel zijn voor de dienstverlening. Logisticity.brussels ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Logisticity.brussels legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken.

Artikel 7 – Toegang door derden

Ten einde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij enkel toegang tot Uw persoonsgegevens aan de leden verantwoordelijk voor de communicatie en die Logisticity.brussels samenstellen.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens te beschermen. Logisticity.brussels voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van Uw rechten wordt gegarandeerd.

Neem contact met Ons op indien U vragen heeft over hoe wij Uw persoonlijke gegevens beschermen.

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

We garanderen dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 10 – Wijzigingen aan de Privacy disclaimer

Logisticity.brussels behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de Privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien U vragen heeft omtrent de Privacy policy of indien u u wenst uit te schrijven, kan u ons steeds contacteren: 

DPO:  Rudy Soudan
Tel:  +32 2 247 22 09
e-mail:  info@logisticity.brussels
Adres:  Gerijstraat 21-23 1190 Brussel 

Daarnaast heeft U steeds het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. 

Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35  
e-mail contact@apd-gba.be
Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel